Kto przygotowuje dokumentację chemiczną produktu?

Kto przygotowuje dokumentację chemiczną produktu?

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) jest międzynarodowym systemem opracowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z GHS producenci, importerzy, dalsi konsumenci oraz dystrybutorzy chemikaliów i mieszanin są zobowiązani do przestrzegania wymagań normy od 1 czerwca 2015 r. GHS ma na celu ujednolicenie oznaczania substancji niebezpiecznych i zastąpienie przepisów obowiązujących w różnych krajach.

Dokumentacja chemiczna: kiedy jest konieczna?

Dokumentacja techniczna dostarcza informacji na temat projektu, produkcji i działania produktu i musi zawierać wszystkie szczegóły niezbędne do wykazania, że produkt jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami. Jeśli jesteś producentem, istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać podczas wprowadzania produktu na rynek. Musisz:

 • zaprojektować dokumentację techniczną zanim wprowadzisz produktu do obrotu,
 • zapewnić udostępnienie dokumentacji technicznej organom nadzoru rynku (jeśli zażądają jej wglądu) niezwłocznie po wprowadzeniu produktu do obrotu
 • dokumentacja musi być przechowywana przez 10 lat od daty kiedy wprowadzono dany produktu do obrotu (o ile wyraźnie nie określono inaczej)

Dokumentacja techniczna jest niezbędna do udowodnienia, że produkt spełnia zasadnicze wymagania, a zatem uzasadnia i wspiera deklarację zgodności UE. Ta dokumentacja jest potrzebna do umieszczenia oznakowania CE na produkcie. Zgodnie z GHS etykieta musi zawierać następujące znormalizowane elementy:

 • ID produktu
 • Hasło ostrzegawcze
 • Piktogramy GHS
 • Charakterystyka zagrożenia
 • Środki ostrożności
 • Informacje o dostawcy

Piktogramy ostrzegawcze są jednym z kluczowych elementów etykiet na opakowaniach. GHS wymaga dwóch zestawy piktogramów:

 • Pierwsza dotyczy etykietowania pojemników i ostrzeżeń o zagrożeniach w miejscu pracy.
 • Drugi służy do transportu produktów niebezpiecznych.

Zestaw dobierany jest w zależności od grupy docelowej. Bez niego dokumentacja chemiczna jest niepełna. Nie można łączyć dwóch zestawów. Rozporządzenia określają różne minimalne rozmiary etykiet i piktogramów w zależności od objętości pojemnika.

Kto przygotowuje dokumentację chemiczną produktu?

Oznakowanie produktów przemysłu chemicznego powinno zawierać dane o właściwościach produktów. W zależności od rodzaju produktu i sposobu jego pakowania – oznakowanie informacyjne może być umieszczone na samym produkcie, na etykiecie opakowania konsumenckiego, na kontenerach wysyłkowych, na dokumentach towarzyszących itp.

W przygotowaniu wymaganych dokumentów pomoże firma zajmująca się dokumentacją chemiczną.

Oznakowanie to zawiera wszystkie niezbędne informacje o wyrobach przemysłu chemicznego: pełną nazwę, producenta, właściwości, charakterystykę i co najważniejsze znak obrotu na rynku EUG (popularnie znany jako „oznakowanie EAEU”), potwierdzające, że produkty pomyślnie przeszły wszystkie procedury potwierdzania zgodności i mogą swobodnie poruszać się na rynku UE. W związku z tym ta etykieta informacyjna jest pełnoprawnym przedmiotem regulacji technicznej w UE i nałożono na nią poważne wymagania.

Etykietowanie oznacza tutaj wszystkie informacje, które w takiej czy innej formie są stosowane na produktach i ich opakowaniach. Jako producent odpowiadasz za sporządzenie deklaracji zgodności UE. Powinna zawierać następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko oraz pełny adres firmy lub adres upoważnionego przedstawiciela
 • numer seryjny produktu, oznaczenie modelu lub typu;
 • oświadczenie stwierdzające, że bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność
 • to w jakie sposób możliwa jest identyfikacja produktu – może to obejmować zdjęcie
 • dane instytucji, która przeprowadziła procedurę oceny zgodności
 • odpowiednie przepisy, z którymi produkt jest zgodny, a także wszelkie normy zharmonizowane lub inne środki stosowane w celu udowodnienia zgodności
 • Twoje imię i podpis
 • Data wystawienia deklaracji
 • informacje uzupełniające

W przypadku produktów importowanych importer musi zapewnić, że produktowi towarzyszy deklaracja zgodności i musi przechowywać jej kopię przez 10 lat po wprowadzeniu produktu do obrotu. Musisz przetłumaczyć deklarację zgodności UE na język lub języki wymagane przez kraj UE, w którym sprzedawany jest twój produkt. Brak oznakowania i dokumentacji chemicznej może skutkować wycofaniem produktu z obrotu, a także poważnymi karami finansowymi.